اتوماسیون شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان

اتوماسیون شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان

شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان بعنوان اولین شرکت تعاونی امداد خودرو برابر قانون بخش تعاون تشکیل و راه اندازی گردیده است و اینک یکى از اهم وظایف این شرکت تعاونى ارائه خدمات امداد خودرویى در معابر و بزرگراه هاى سطح شهر و جاده های برون شهری در سراسر کشور مى باشد.

آخرين نمونه کارهاي ما